Víta Vás Súkromná materská škola “Panorámka” v Košiciach

Súkromná materská škola Panorámka v Košiciach je novozriadená materská škola. Nachádza sa v obytnej zóne Panoráma v lokalite Heringeš v tesnej blízkosti lesa. V meste a zároveň mimo mesta ponúka ničím nerušené prostredie. Spojitosť s prírodou je predurčená k vychádzkam do okolitého prostredia. Pobyt vonku dáva deťom mnoho podnetov k spoznávaniu okolitej prírody. Nová moderná budova v štýle rodinného domu poskytuje deťom komfort v dvoch plne vybavených triedach. Priestory materskej školy sú nealergizujúce a spĺňajú všetky predpoklady k tomu, aby sa v nich deti cítili „ ako doma“.

Súčasťou našej materskej školy je aj nové detské ihrisko.

Všetky naše činnosti obsahujú prvky tvorivosti a hry. Nízky počet detí v triedach umožňuje individuálny prístup k dieťaťu. Práca s deťmi prebieha podľa výchovno-vzdelávacieho plánu schváleného Ministerstvom školstva. Výučba základov anglického jazyka je súčasťou edukačných aktivít. Intenzívne sa venujeme príprave predškolákov na nástup do prvého ročníka základnej školy. Pedagogický personál pozostáva z kvalifikovaných učiteliek. Ich každodenným cieľom je vytvoriť deťom podmienky pre ich zdravý telesný a duševný vývoj.

O nás

Súkromná materská škola, Jelšová 12, Košice je od 1.septembra 2014 v zmysle rozhodnutia č. 2014-10322/31604:2-100B zaradená do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa zákona  596/2003 Z.z.

Zriaďovacia listina Súkromnej materskej školy, Jelšová 12, Košice

CHARAKTERISTIKA PREDŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

Náš tím pedagógov zabezpečuje predškolskú výchovu detí v súlade so schváleným Školským vzdelávacím programom – „Štvorlístok“, ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0.

  • Každé dieťa získa OSVEDČENIE O ABSOLVOVANÍ PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA, ktoré môžu vydávať len materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení ministerstva školstva (vyhláška MŠ č. 326/2008 Z.z.)
  • Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania získa dieťa v súlade s § 16 ods. 2 školského zákona absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole (t.j. navštevovaním materskej školy od 5.roku života)
  • Výkonové štandardy pre predškolskú výchovu a vzdelávanie detí sú koncipované tak, aby Vaše dieťa bolo dostatočne pripravené na vstup do 1. ročníka základnej školy

Zriaďovateľom Súkromnej materskej školy, Jelšová 12, Košice je spoločnosť:

BabyPro, s.r.o.
Sídlo firmy:
Hlavná 414/20, 044 10 Geča, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel. Sro, vložka č.: 29945/V
IČO: 46 679 821
DIČ: 2023526087

Banka: Fio Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 2900265417/8330
IBAN: SK0883300000002900265417
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Nie sme platcami DPH.

Milí rodičia, tu nájdete náš aktuálny jedálny lístok.
Odborný, príjemný a usmievavý personál, ktorý vidí dieťa ako partnera.
Vyváženosť medzi osobným prístupom a tímovými hrami, podpora tvorivosti.
Nové nealergizujúce prostredie, dôraz na zdravé stravovanie ako aj dostatok pohybu na čerstvom vzduchu.
Tu nájdete dokumenty potrebné pre prihlásenie Vašich detí ako aj iné tlačoviny a formuláre.

Fotogaléria

Fotografie z našej škôlky

Naša tvorba

Pozrite si tvorbu našich ratolestí

Bezpečnosť Vašich detí je pre nás prvoradá.

Sme súčasťou projektu “Bezpečné materské školy” a nostieľmi certifikátu Falck Academy!

Kde nás nájdete?

Súkromná materská škola PANORÁMKA sa nachádza:

Pozrieť na mape