Nezisková organizácia „Panorámka”

Nezisková organizácia bola založená 12.11.2014 zakladacou listinou o založení neziskovej organizácie podľa z. č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich verejnoprospešné služby v znení neskorších predpisov a jej súčasťou je Štatút neziskovej organizácie.

Panorámka, n.o., ktorej zakladateľom je BabyPro, s.r.o.,  poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
 • poskytovanie mimoškolských vzdelávacích aktivít najmä v oblasti umenia a vyučovania cudzích jazykov,
 • služby na podporu regionálneho rozvoja,
 • konzultačné a vzdelávacie služby, aktívne opatrenia na trhu práce, ktoré podporia zamestnanosť a prispejú k regionálnemu rozvoju,
 • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
 • pomoc občanom prostredníctvom poskytovania krátkodobej pomoci najmä pri opatere detí a starších osôb.

Hlavným cieľom neziskovej organizácie Panorámka, n.o. je pomáhať pri rozvíjaní osobnostnej, vzdelanostnej a profesijnej orientácie detí a mládeže, rovnako poskytovať priestor pre rozvoj duševnej a telesnej kultúry prostredníctvom mimoškolských vzdelávacích aktivít.

Ťažiskom všeobecne prospešných služieb neziskovej organizácie Panorámka, n.o. je podporovať rozvoj osobnostnej, vzdelanostnej a profesijnej orientácie detí a mládeže, osobitne so zreteľom na deti navštevujúce Súkromnú materskú školu a Súkromnú základnú umeleckú školu so sídlom na Jelšovej 12 v Košiciach v zriaďovateľskej pôsobnosti BabyPro, s.r.o..

Zo získaných prostriedkov bude nezisková organizácia prispievať na materiálno-technické vybavenie výchovno-vzdelávacieho procesu vyššie spomenutých školských zariadení. Ďalej na získavanie moderných učebných pomôcok, tiež na finančnú podporu výchovno-vzdelávacej činnosti a organizovanej mimoškolskej činnosti. Cieľovo je samostatným zámerom podpora a rozvoj zdravých stravovacích návykov a zdravého životného štýlu u detí v predškolskom veku.

POSTUP PRE ZAMESTNANCOV

Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie, požiadajte svojho zamestnávateľa do 15. februára o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
Zároveň si stiahnite a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% dane,v ktorom sú už uvedené naše údaje.

Na ňom uveďte sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Túto sumu vypočítate z údajov v Potvrdení o zaplatení dane, ktoré dostanete od zamestnávateľa. Ak ste v danom roku odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník a máte o tejto činnosti potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
Oba dokumenty najneskôr do 30. apríla pošlite daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.

Po splneni týchto podmienok má daňový úrad 90 dní  na to, aby previedol Vaše 2% v prospech prijímateľa Panorámka, n.o.. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí Vašu daň z príjmu príslušnému daňovému úradu.

Údaje o našej neeziskovej organizácii:

IČO: 45744351
Právna forma: Nezisková organizácia
Názov: Panorámka, n.o.
Ulica: Jelšová
Číslo: 12
PSČ: 040 22
Obec: Košice

Tlačivá na stiahnutie:
Vyhlásenie 2/3%  (pdf/edit)
Potvrdenie o zaplatení dane (word/docx)

Poznámky:

 • Číslo účtu prijímateľa nie je potrebné, prostriedky na účet prevádza daňový úrad.
 • Minimálna poukázaná suma je 3 €.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke: www.rozhodni.sk

POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

Ak ste právnická osoba a podávate daňové priznanie, informáciu o darovaní 1,5% (2%) vpisujete priamo do Vášho daňového priznania. Daňové priznanie treba doručiť a daň uhradiť do 31. marca.

Po splneni týchto podmienok má daňový úrad 90 dní  na to, aby previedol Vaše 2% v prospech prijímateľa Panorámka, n.o.. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad.

Údaje o našej neziskovej organizácii:

IČO: 45744351
Právna forma: Nezisková organizácia
Názov: Panorámka, n.o.
Ulica: Jelšová
Číslo: 12
PSČ: 040 22
Obec: Košice

Poznámky:

 • Právnická osoba môže v roku poukázať 2% dane len vtedy, ak do 31.marca darovala financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel.
 • Číslo účtu prijímateľa nie je potrebné, prostriedky na účet prevádza daňový úrad.
 • Minimálna poukázaná suma je 8 €.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke: www.rozhodni.sk

POSTUP PRE ŽIVNOSTNÍKOV

Ak ste fyzická osoba a sami podávate daňové priznanie, informáciu o darovaní 2% vpisujete priamo do vášho daňového priznania. Ak ste v danom roku odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník a máte o tejto činnosti potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

Daňové priznanie treba doručiť a daň uhradiť do 31. marca.

Po splneni týchto podmienok má daňový úrad 90 dní  na to, aby previedol Vaše 2% v prospech prijímateľa Panorámka, n.o.. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad.

Údaje o našej neziskovej organizácii:

IČO: 45744351
Právna forma: Nezisková organizácia
Názov: Panorámka, n.o.
Ulica: Jelšová
Číslo: 12
PSČ: 040 22
Obec: Košice

Poznámky:

 • Číslo účtu prijímateľa nie je potrebné, prostriedky na účet prevádza daňový úrad.
 • Minimálna poukázaná suma je 3 €.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke: www.rozhodni.sk

Plagat-2017

Kde nás nájdete?

Súkromná materská škola PANORÁMKA sa nachádza:

Pozrieť na mape