Nezisková organizácia „Panorámka”

Nezisková organizácia bola založená 12.11.2014 zakladacou listinou o založení neziskovej organizácie podľa z. č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich verejnoprospešné služby v znení neskorších predpisov a jej súčasťou je Štatút neziskovej organizácie.

Panorámka, n.o., ktorej zakladateľom je BabyPro, s.r.o.,  poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • poskytovanie mimoškolských vzdelávacích aktivít najmä v oblasti umenia a vyučovania cudzích jazykov,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja,
  • konzultačné a vzdelávacie služby, aktívne opatrenia na trhu práce, ktoré podporia zamestnanosť a prispejú k regionálnemu rozvoju,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • pomoc občanom prostredníctvom poskytovania krátkodobej pomoci najmä pri opatere detí a starších osôb.

Hlavným cieľom neziskovej organizácie Panorámka, n.o. je pomáhať pri rozvíjaní osobnostnej, vzdelanostnej a profesijnej orientácie detí a mládeže, rovnako poskytovať priestor pre rozvoj duševnej a telesnej kultúry prostredníctvom mimoškolských vzdelávacích aktivít.

Ťažiskom všeobecne prospešných služieb neziskovej organizácie Panorámka, n.o. je podporovať rozvoj osobnostnej, vzdelanostnej a profesijnej orientácie detí a mládeže, osobitne so zreteľom na deti navštevujúce Súkromnú materskú školu a Súkromnú základnú umeleckú školu so sídlom na Jelšovej 12 v Košiciach v zriaďovateľskej pôsobnosti BabyPro, s.r.o..

Zo získaných prostriedkov bude nezisková organizácia prispievať na materiálno-technické vybavenie výchovno-vzdelávacieho procesu vyššie spomenutých školských zariadení. Ďalej na získavanie moderných učebných pomôcok, tiež na finančnú podporu výchovno-vzdelávacej činnosti a organizovanej mimoškolskej činnosti. Cieľovo je samostatným zámerom podpora a rozvoj zdravých stravovacích návykov a zdravého životného štýlu u detí v predškolskom veku.

Kde nás nájdete?

Súkromná materská škola PANORÁMKA sa nachádza:

Pozrieť na mape